Εκτύπωση

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης γιὰ τὴ γιόγκα


    

 

 

Ἐξαίρετο κείμενο ἀποτελεῖ ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης ποὺ ἐξέδωσε μέσα σὲ «πνεῦμα στοργικῆς ἀγάπης» καὶ ἀλήθειας στὶς 20 Ἀπριλίου, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς γιόγκα καὶ μὲ ἀφορμὴ σχετικὴ ὁμιλία ποὺ ἐπρόκειτο τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες νὰ λάβει χώρα σὲ κεντρικὴ αἴθουσα τοῦ Ἡρακλείου.
Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ «μὲ πλήρη σεβασμὸ πρὸς ὅσους καλοπροαίρετα ἐπιλέγουν τὴ Γιόγκα ὡς γυμναστική, διευκρινίζει» μὲ τὴν ἀνακοίνωσή της «ὅτι ἡ Γιόγ­κα, ἂν καὶ συνήθως παρουσιάζεται μὲ τὴν μορφὴ τῆς καθαρὰ γυμναστικῆς ἄσκησης, ὅμως εἶναι ἐμποτισμένη μὲ Ἰνδουιστικὲς Φιλοσοφίες, καὶ μάλιστα ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ (...). Γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀσκουμένου σὲ δῆθεν ὑποτιθέμενα “ἀνώτερα ἐπίπεδα” τῆς Γιόγκα, ἀπαραίτητος εἶναι ὁ Διαλογισμός, ἀκόμη καὶ ἡ καθοδήγηση καὶ ἐξάρτηση ἀπὸ φωτισμένο διδάσκαλο, τὸν γκουρού». Περαιτέρω δέ, πάντα στὴν ἴδια ἀνακοίνωση, ἀναφέρει πὼς σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίσημο περιοδικὸ «Γιόγκα» τοῦ κέντρου «Σατυαναντασρὰμ» στὴν Ἑλλάδα, «“οἱ διάφορες τεχνικὲς τῆς Γιόγκα ἀποσκοποῦν στὴν ἀλλαγὴ ὁλόκληρου τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐξάρτησής του ἀπὸ τοὺς νόμους τοῦ κάρμα καὶ τῆς μετενσάρκωσης”, νόμους σαφῶς μὴ ἐπιστημονικοὺς καὶ πλήρως ἀσυμβίβαστους μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη καὶ Ζωή μας». Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ μάλιστα ὑπενθυμίζει πὼς σύμφωνα μὲ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιὰ τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς παραθρησκεῖες, «ἡ παραπάνω φιλοϊνδουϊστικὴ ὀργάνωση συγκαταλέγεται μεταξὺ αὐτῶν ποὺ θεωροῦνται ὡς ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη».
Ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κλείνει μὲ τὰ ἑξῆς: «Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξος λαός, χρειαζόμαστε σήμερα, περισσότερον παρὰ ποτὲ ἄλλοτε, τὶς ρίζες μας, νὰ ἀνακαλύψουμε τὴν ταυτότητα, τὸν Πολιτισμὸ καὶ τὶς παραδόσεις μας, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ καμιὰ Ἀνατολικὴ Θρησκεία».
Λόγια ξεκάθαρα, εὐπρεπὴ καὶ πλήρως διαφωτιστικὰ γιὰ ὅσους ἀπὸ ἄγνοια τοῦ θρησκευτικοῦ ὑποστρώματος ἐπιλέγουν τὴ γιόγκα ὡς γυμναστικὴ καὶ χαλάρωση. Ὁ κίνδυνος διολισθήσεως ἀκόμα καὶ μικρῶν παιδιῶν στὶς σχετικὲς ἀνατολικὲς θρησκεῖες δὲν εἶναι μικρός, καθὼς μάλιστα ἡ τεχνικὴ αὐτὴ ἀρχίζει νὰ ἐφαρμόζεται προαιρετικὰ καὶ σὲ σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ὡς ἐναλλακτικὴ γυμναστική.

Πηγή: https://www.osotir.org