diaxoristiko2
DIAHORISTIKO

farmakeia

DIAHORISTIKO

O KAIROS

 


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης
             Ἡ ἐπαναφορὰ τῆς χερσονήσου τῆς Κριμαίας στὴν Ρωσία μετὰ τὴν γνωστὴ κρίση ποὺ ξέσπασε στὴν Οὐκρανία, εἶναι τὸ πρῶτο σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἀναμενομένη κάθοδο καὶ κατάληψη ἀπὸ τοὺς Ρώσους τοῦ Βοσπόρου καὶ στὴ συνέχεια τῶν στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου, ὑποστηρίζει σὲ δηλώσεις του ποὺ δημοσιεύονται στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα MilliGazete, ὁ πολὺ γνωστὸς Τοῦρκος ἱστορικός, Halik Inalcik.
.              Σύμφωνα μὲ τὸν Τοῦρκο ἱστορικό, ἡ Σεβαστούπολη εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς νέας καθόδου τῶν Ρώσων πρὸς τὸ νότο, ὑλοποιώντας ἕνα παλιὸ ἱστορικὸ ἀλλὰ καὶ στρατηγικὸ αἴτημα ποὺ ἤθελε τὴν Ρωσία

νὰ προχωρεῖ νότια καὶ νὰ γίνεται κυρίαρχoς τ[hς Κωνσταντινούπολης καὶ τοῦ Βοσπόρου καὶ στὴ συνέχεια τῶν στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου, ἐλέγχοντας ἔτσι τὶς διόδους πρὸς μία ρώσικης κυριαρχίας Μαύρη Θάλασσα.
.               Ὁ Halik Inalcik ἐπισημαίνει τὸν μεγάλο κίνδυνο ποὺ διατρέχει ἡ Τουρκία ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις στὴ Οὐκρανία καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ οὐκρανικὴ κρίση ἔχει σὰν βασικὸ στόχο τὴν ἴδια τὴν Τουρκία καὶ τὴν παρουσία τῆς Τουρκίας στὴν Μαύρη Θάλασσα καὶ κυρίως στὴν τουρκικὴ κυριαρχία τῶν Στενῶν καὶ τοῦ Βοσπόρου. Ὅπως ἀναφέρει στὶς δηλώσεις του, ὁ βασικὸς στόχος τῶν Ρώσων εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ τσαρίδα τῶν πόλεων καὶ ὁ Βόσπορος, τὸ παλιὸ ὄνειρο τῶν Ρώσων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Τσάρων
.              Γιὰ τοὺς Τατάρους, ὁ Inalcik ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ἀμφιλεγόμενη ἡ καταγωγή τους. Ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι μογγολικῆς καταγωγῆς καὶ ἄλλοι τουρκικῆς. Ὁ ἴδιος τοὺς ἀνάγει στὴν τουρκογενῆ φυλὴ τῶν Kipcak, καὶ ἀφοῦ κάνει μία ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στοὺς πολέμους τῶν Τατάρων μὲ τοὺς Ρώσους, συμπεραίνει ὅτι μὲ τὴν ἐπικράτηση τῶν Ρώσων στὴν Κριμαία τὸ τελευταῖο ἀνάχωμα τῶν τουρκογενῶν, δηλαδὴ οἱ Τάταροι, οὐσιαστικὰ πέφτει στὰ χέρια τῶν Ρώσων ἀνοίγοντας τὸν δρόμο πρὸς τὸ νότο, δηλαδὴ πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα ἐπισημαίνει τὸν μεγάλο κίνδυνο γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὸν σχηματισμὸ τῆς λεγόμενης Εὐρασιατικῆς Ἕνωσης, στὴ ὁποία κυριαρχεῖ ἡ Ρωσία καὶ στὴν ὁποία μετέχουν ἐνεργὰ πολλὲς χῶρες τῆς κεντρικῆς Ἀσίας ποὺ στηρίζουν αὐτὴ τὴν ἀναμενόμενη κάθοδο τῶν Ρώσων πρὸς τὰ νότια καὶ κυρίως πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ στόχος τῶν Ρώσων, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Τοῦρκος ἱστορικός, εἶναι ἡ δημιουργία μίας μεγάλης ἐπικράτειας ἀπὸ τὴν Πολωνία μέχρι τὸν Εἰρηνικὸ Ὠκεανό, κάτι ποὺ σὲ πολλοὺς θυμίζει τὴν παλιὰ Σοβιετικὴ Ἕνωση. Ἡ συμμετοχὴ στὴν Εὐρασιατικὴ Ἕνωση καὶ τουρκογενῶν χωρῶν, ὅπως τὸ Οὐζμπεκιστάν, τὸ Κιργιζιστάν καὶ κυρίως τὸ Καζακστάν, ποὺ εἶναι ἀπὸ πιὸ τὰ βασικὰ μέλη τῆς Ἕνωσης, εἶναι ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο ποὺ δείχνει πὼς ἡ προσπάθεια ποὺ εἶχε ἀναπτύξει παλαιότερα ἡ Τουρκία νὰ συνδεθεῖ στρατηγικὰ μὲ αὐτὲς τὶς χῶρες, ἔχει ἀποτύχει πλήρως. Ὁ μεγάλος κίνδυνος σήμερα εἶναι, ὅπως ἀναφέρει ὁ Halik Inalcik, ὅτι ἡ Ρωσία δὲν θὰ σταματήσει στὴν Κριμαία καὶ θὰ προχωρήσει πρὸς τὰ νότια σύμφωνα μὲ ἕνα παλιὸ ρωσικὸ στρατηγικὸ σχέδιο καὶ μὲ τὴν οὐσιαστικὴ βοήθεια τῆς Εὐρασιατικῆς Ἕνωσης γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τὴν ἐπανεγκαθίδρυση τῆς Ἀνατολικῆς Αὐτοκρατορίας, αὐτὴ τὴν φορὰ ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ ρωσικοῦ γένους.
.              Ὁ Τοῦρκος ἱστορικὸς χτυπᾶ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν Τουρκία, καταλήγοντας πὼς ἡ οὐκρανικὴ κρίση θὰ ἔχει σὰν μεγαλύτερο θύμα ὄχι κανένα ἄλλο, ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν Τουρκία, μία Τουρκία ποὺ σήμερα σπαράσσεται ἀπὸ ἔντονες ἐσωτερικὲς καὶ διασπαστικὲς διαμάχες οἱ ὁποῖες κλυδωνίζουν αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ οἰκοδόμημα τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας. Οἱ ἐξελίξεις μάλιστα, ὅπως ὑποστηρίζεται, θὰ εἶναι ραγδαῖες μέσα στὸ 2014, μία ἀπὸ τὶς πιὸ κρίσιμες χρονιές, ποὺ θὰ ἀπειλήσουν μὲ πλήρη διάσπαση καὶ κατατεμαχισμὸ τῆς Τουρκίας.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

 

ΠΗΓΗ: olympia.gr

(Τό εἴδαμε στό μπλόγκ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

  • Τετάρτη
    19 Ιανουαρίου

    Μακαρίου του Αιγυπτίου, Αρσενίου, Μάρκου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ